Please enter a search term:

Vispārējie darījumu noteikumi un nosacījumi - AGB

Darbības joma un definīcijas

 • Šie Vispārīgie noteikumi un nosacījumi (turpmāk tekstā - "VDN") attiecas uz visiem līgumiem, pakalpojumiem un piegādēm, kas noslēgti vai sniegti starp mprofi AG (turpmāk tekstā - "Aģentūra") un tās klientiem (turpmāk tekstā - "Klients"), ja vien nav skaidri noteikts citādi.
 • Klients, pasūtot Aģentūrai vai izmantojot Aģentūras pakalpojumus, atzīst šo VDN spēkā esamību. Atšķirīgi vai pretrunā esoši Pasūtītāja noteikumi un nosacījumi netiek atzīti, ja vien Aģentūra nav skaidri rakstiski piekritusi to spēkā esamībai.
 • Terminam "digitālā aģentūra" termins "aģentūra" tiek lietots arī turpmāk tekstā. Ar terminu "klients" saprot gan fiziskas, gan juridiskas personas, kā arī personālsabiedrības, kas darbojas, veicot komercdarbību vai patstāvīgu profesionālo darbību.

Līguma noslēgšana

 • Aģentūras piedāvājumi var tikt mainīti un nav saistoši. Līgums tiek noslēgts tikai tad, kad Aģentūra rakstiski apstiprina pasūtījumu vai sniedz saskaņotos pakalpojumus.
 • Aģentūrai ir tiesības izmantot apakšuzņēmējus, lai izpildītu savas līgumsaistības. Aģentūra ir atbildīga par apakšuzņēmēju rīcību tāpat kā par savu rīcību.

Pakalpojumu apraksts un apjoms

 • Aģentūra sniedz pakalpojumus digitālās komunikācijas jomā, piemēram, tīmekļa vietņu izveide un uzturēšana, tiešsaistes mārketings, sociālo plašsaziņas līdzekļu pārvaldība, meklētājprogrammu optimizācija, grafiskais un tīmekļa dizains un programmatūras un lietojumprogrammu izstrāde.
 • Precīzu aģentūras sniedzamo pakalpojumu apjomu norāda attiecīgajā līgumā vai pasūtījuma apstiprinājumā. Pakalpojumu apjoma izmaiņām vai papildinājumiem ir nepieciešama rakstiska forma un abu pušu piekrišana.
 • Aģentūrai ir tiesības sniegt saskaņotos pakalpojumus pa daļām, ja tas ir pamatoti klientam un ja netiek apdraudēta pasūtījuma veiksmīga izpilde kopumā.

Klienta pienākumi

 • Klienta pienākums ir savlaicīgi un piemērotā formā sniegt Aģentūrai visu informāciju, materiālus un dokumentus, kas nepieciešami pasūtījuma izpildei.
 • Klients ir atbildīgs par viņa sniegtās informācijas, materiālu un dokumentu pareizību un pilnīgumu. Aģentūrai nav pienākuma pārbaudīt to precizitāti vai pilnīgumu.
 • Klients nodrošina, ka tam ir visas nepieciešamās tiesības un licences uz viņa iesniegtajiem materiāliem un ka šo materiālu izmantošana, ko līguma izpildes ietvaros veic Aģentūra, nepārkāpj trešo personu tiesības.
 • Klientam ir pienākums nekavējoties pēc Aģentūras sniegto pakalpojumu saņemšanas pārbaudīt tos un nekavējoties rakstiski paziņot par jebkādiem trūkumiem. Ja Klients savlaicīgi nepaziņo par defektiem, tiek uzskatīts, ka pakalpojumi ir apstiprināti.

Atlīdzība un maksāšanas noteikumi

 • Atlīdzību par Aģentūras sniegtajiem pakalpojumiem nosaka attiecīgajā līgumā vai pasūtījuma apstiprinājumā. Ja vien nav panākta cita vienošanās, atlīdzības pamatā ir Aģentūras cenrādis, kas ir spēkā līguma noslēgšanas brīdī.
 • Aģentūrai ir tiesības pieprasīt samērīgus avansa vai avansa maksājumus. Ilgāka termiņa projektu vai periodisku pakalpojumu sniegšanas gadījumā Aģentūra var vienoties par ikmēneša vai ceturkšņa rēķinu izrakstīšanu.
 • Visās saskaņotajās cenās nav iekļauts likumā noteiktais pievienotās vērtības nodoklis, kas piemērojams attiecīgajā brīdī.
 • Aģentūras rēķini ir jāapmaksā bez atskaitījumiem 14 dienu laikā no rēķina izrakstīšanas dienas, ja vien nav panākta vienošanās par citu samaksas termiņu. Ja klients kavē maksājumu, Aģentūrai ir tiesības pieprasīt no klienta likumā noteiktos nokavējuma procentus, kā arī atgādinājuma izmaksas.

Garantija un atbildība

 • Aģentūra ir atbildīga par nolīgto pakalpojumu sniegšanu bez defektiem un saskaņā ar līgumu. Defektu gadījumā Aģentūrai ir pienākums nodrošināt turpmāku izpildi, ko pēc Aģentūras ieskatiem var veikt, novēršot defektu vai sniedzot pakalpojumu bez defektiem.
 • Ja turpmākā izpilde nav veiksmīga, klientam ir tiesības attiecīgi samazināt cenu vai atkāpties no līguma. Pasūtītāja prasības par zaudējumu atlīdzību, kas radušies defektu dēļ, ir izslēgtas, izņemot gadījumus, kad Aģentūra ir atbildīga tīšas rīcības vai rupjas nolaidības dēļ.
 • Aģentūra nav atbildīga par zaudējumiem, kas radušies kļūdu, datu pārraides kavējumu vai pārtraukumu dēļ, tehniskā aprīkojuma darbības traucējumu, nepareiza satura, datu zuduma vai dzēšanas vai vīrusu gadījumā, ja vien šādus zaudējumus Aģentūra nav radījusi tīši vai rupjas neuzmanības dēļ.
 • Aģentūras atbildība par citiem zaudējumiem ir ierobežota līdz tīšam nodarījumam vai rupjai neuzmanībai. Atbildība par netiešiem zaudējumiem, izrietošiem zaudējumiem, kas radušies defekta dēļ, vai peļņas zaudējumiem ir izslēgta, ciktāl tam nav pretrunā likumā noteiktie obligātie noteikumi par atbildību.
 • Atbildības ierobežojumi attiecas arī uz Aģentūras pārstāvjiem un apakšuzņēmējiem.
 • Garantijas termiņš ir divpadsmit mēneši no pakalpojuma pieņemšanas, ja vien tiesību aktos nav noteikts ilgāks termiņš.

Autortiesības un izmantošanas tiesības

 • Aģentūra piešķir klientam lietošanas tiesības, kas nepieciešamas saskaņotajam mērķim attiecībā uz līguma izpildes ietvaros sniegtajiem pakalpojumiem. Ja vien nav panākta cita vienošanās, klients saņem vienkāršas, nenododamas lietošanas tiesības uz saražotajiem pakalpojumiem.
 • Izmantošanas tiesības pāriet klientam tikai pēc tam, kad ir pilnībā samaksāta nolīgtā atlīdzība.
 • Aģentūra patur tiesības izmantot tās sniegtos pakalpojumus kā atsauces objektus un atsaukties uz tiem savas reklāmas kontekstā, ja tas ir pamatoti klientam.

Konfidencialitāte un datu aizsardzība

 • Līgumslēdzējas puses apņemas visas zināšanas par otras puses komercnoslēpumiem un konfidenciālu informāciju, kas iegūta līguma izpildes gaitā, uzskatīt par konfidenciālu un nenodot to trešajām personām vai neizmantot savām vajadzībām, ja vien tas nav nepieciešams līguma mērķa izpildei.
 • Aģentūra apņemas ievērot datu aizsardzības tiesību aktu noteikumus un apstrādāt Klienta personas datus tikai līguma mērķa ietvaros. Aģentūra veic visus nepieciešamos tehniskos un organizatoriskos pasākumus, lai aizsargātu Klienta personas datus.

Nobeiguma noteikumi

 • Grozījumi un papildinājumi šajos Vispārīgajos noteikumos, kā arī papildu vienošanās ir jāveic rakstveidā. Tas attiecas arī uz atteikšanos no rakstveida formas prasības.
 • Ja kāds no šo VDN noteikumiem ir vai kļūst spēkā neesošs vai neizpildāms, tas neietekmē pārējo noteikumu spēkā esamību. Nederīgā vai neizpildāmā noteikuma vietā tiek uzskatīts, ka ir panākta vienošanās par tādu derīgu un izpildāmu noteikumu, kas pēc iespējas tuvāk atbilst nederīgā vai neizpildāmā noteikuma nozīmei un mērķim.
 • Šos VDN reglamentē tās valsts tiesību akti, kurā atrodas Aģentūras juridiskā adrese, izņemot tiesību normu kolīzijas normas un ANO Konvenciju par starptautiskajiem preču pirkuma-pārdevuma līgumiem.
 • Strīdi, kas izriet no šiem VDN vai saistībā ar tiem vai Aģentūras pakalpojumu izmantošanu, ir tikai Aģentūras juridiskās adreses tiesas ekskluzīvā jurisdikcijā, ciktāl nav piemērojami obligāti piemērojamie tiesību aktu noteikumi.
 • Līguma valoda ir vācu valoda. Ja šie VDN ir tulkoti citās valodās, pretrunu vai interpretācijas jautājumu gadījumā noteicošā ir vācu valodas versija.
 • Eiropas Komisija nodrošina platformu strīdu izšķiršanai tiešsaistē (OS), kas atrodama tīmekļa vietnē https://ec.europa.eu/consumers/odr/. Tomēr Aģentūrai nav ne pienākuma, ne arī vēlmes piedalīties strīdu izšķiršanas procedūrā patērētāju šķīrējtiesā.
 • Klients nav tiesīgs bez Aģentūras piekrišanas nodot savas no līguma izrietošās tiesības un pienākumus trešām personām.
 • Aģentūra ir tiesīga nodot savas no līguma izrietošās tiesības un pienākumus trešajām personām, ja tas ir pamatoti klientam un ja netiek apdraudēta pasūtījuma veiksmīga izpilde kopumā.
 • Aģentūra patur tiesības jebkurā laikā un bez iepriekšēja brīdinājuma grozīt šos vispārīgos noteikumus. Lietotājiem ir pienākums regulāri informēties par spēkā esošajiem VDN un attiecīgi pielāgot Aģentūras pakalpojumu izmantošanu. Turpmāka Aģentūras pakalpojumu izmantošana pēc tam, kad ir stājušies spēkā grozītie VDN, uzskatāma par grozījumu pieņemšanu.