Please enter a search term:

Autortiesības

Ievads

Šie vispārējie autortiesību noteikumi un nosacījumi (turpmāk tekstā - "Noteikumi") regulē attiecības starp Digitālo aģentūru (turpmāk tekstā - "Aģentūra") un Aģentūras korporatīvajās lapās pieejamā satura lietotājiem, tostarp klientiem, partneriem un tīmekļa vietnes apmeklētājiem (turpmāk tekstā - "Lietotāji"). Noteikumu mērķis ir precizēt iesaistīto pušu tiesības un pienākumus saistībā ar autortiesībām un blakustiesībām intelektuālā īpašuma jomā.

Darbības joma

Noteikumi attiecas uz visu Aģentūras korporatīvajās lapās piedāvāto saturu, tostarp tekstiem, attēliem, grafikām, logotipiem, video, audio materiāliem, programmatūru, datubāzēm, dizaina elementiem un citiem ar autortiesībām aizsargātiem darbiem (turpmāk "Saturs"). Lietotājiem ir pienākums ievērot noteikumus un nosacījumus un informēt par savu saturu.

Autortiesības

Autortiesību aizsardzība

Aģentūras korporatīvo lapu saturu aizsargā piemērojamie autortiesību likumi un attiecīgie starptautiskie līgumi. Autortiesības un visas ar saturu saistītās tiesības pieder Aģentūrai vai tās licences devējiem, ja vien nav skaidri norādīts citādi. Satura izmantošana bez iepriekšējas Aģentūras vai tās licences devēju rakstiskas piekrišanas ir aizliegta, izņemot šajos Noteikumos vai piemērojamos tiesību aktos atļautos gadījumus.

Aizsardzības darbības joma

Autortiesību likums aizsargā tiesību īpašniekus, kas ir tiesību uz Saturu īpašnieki, pret aizsargātu darbu neatļautu izmantošanu, kopēšanu, izplatīšanu, publiskošanu, pielāgošanu, pārveidošanu vai citādu izmantošanu. Tas ietver arī saturā ietverto ideju, koncepciju, dizainparaugu un citu nemateriālu izpildījumu aizsardzību.

Atļautā izmantošana

Lietotāji drīkst izmantot Aģentūras korporatīvo lapu saturu tikai personīgiem, nekomerciāliem mērķiem, ja vien nav skaidri norādīts citādi. Jūs nedrīkstat reproducēt, izplatīt, publiski demonstrēt, rediģēt, pārveidot vai citādi izmantot saturu pilnībā vai daļēji, izņemot gadījumus, kad tas ir atļauts saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem vai ar Aģentūras vai tās licences devēju iepriekšēju rakstisku piekrišanu.

Licences un izmantošanas tiesības

Licenču piešķiršana

Aģentūra var piešķirt lietotājiem ierobežotas, atsaucamas, neekskluzīvas un nenododamas licences izmantot Saturu saskaņā ar šiem Noteikumiem vai ar atsevišķu līgumu. Licences darbības jomu un noteikumus nosaka katrā gadījumā atsevišķi, un Aģentūra tos var noteikt pēc saviem ieskatiem. Lietotājiem ir pienākums ievērot licences un lietošanas tiesības saskaņā ar attiecīgajiem nosacījumiem.

Izmantošanas tiesības klientiem

Aģentūras klientiem sniegto līgumpakalpojumu ietvaros Aģentūra var piešķirt klientiem lietošanas tiesības uz izveidoto saturu. Šādas izmantošanas tiesības var būt vienkāršas vai ekskluzīvas tiesības un attiekties uz konkrētām izmantošanas darbībām, izmantošanas veidiem vai teritorijām. Precīzi izmantošanas tiesību nosacījumi ir norādīti attiecīgajā līgumā vai Aģentūras vispārīgajos noteikumos.

Partneru izmantošanas tiesības

Aģentūra var piešķirt satura izmantošanas tiesības saviem partneriem partnerības vai sadarbības ietvaros. Izmantošanas tiesību nosacījumi ir jānorāda attiecīgajos nolīgumos vai līgumos, un aģentūra tos var noteikt pēc saviem ieskatiem.

Lietotāju atbildība

Juridiski atbilstīga izmantošana

Lietotāji ir atbildīgi par aģentūras korporatīvo vietņu satura likumīgu izmantošanu un par šo noteikumu un nosacījumu un visu piemērojamo tiesību aktu ievērošanu. Viņi apņemas ievērot Aģentūras un tās licenču izsniedzēju autortiesības un citas īpašumtiesības un neveikt nekādas darbības, kas var izraisīt šādu tiesību pārkāpumu.

Atbildība par pārkāpumiem

Lietotāji ir atbildīgi par visiem zaudējumiem, kas radušies Aģentūrai vai tās licences devējiem, ja viņi ir pārkāpuši šajos Noteikumos un nosacījumos noteiktās saistības vai neatļauti izmantojuši Saturu. Viņu pienākums ir atlīdzināt Aģentūrai un tās licences devējiem visas trešo personu prasības, kas izriet no lietotāju veiktajiem tiesību pārkāpumiem.

Intelektuālā īpašuma aizsardzība

Preču zīmju un citu zīmju aizsardzība

Aģentūras uzņēmumu lapās izmantotās preču zīmes, logotipi, uzņēmumu nosaukumi un citas atšķirības zīmes ir aizsargātas ar preču zīmju likumu, uzņēmumu tiesībām un citām intelektuālā īpašuma tiesībām. Lietotājiem ir pienākums ievērot šīs tiesības un neveikt nekādas darbības, kas varētu izraisīt šo tiesību pārkāpumu.

Komercnoslēpumu un zinātības aizsardzība

Aģentūrai un tās licences devējiem ir komercnoslēpumi un zinātība, kas attiecas uz Saturu, metodēm un tehnoloģijām, kas izmantotas Satura radīšanā, un Aģentūras uzņēmējdarbības stratēģijām. Lietotājiem ir pienākums aizsargāt šos komercnoslēpumus un zinātību un neveikt nekādas darbības, kas var izraisīt to izpaušanu vai neatļautu izmantošanu.

Izmaiņas noteikumos un nosacījumos

Aģentūra patur tiesības jebkurā laikā un bez iepriekšēja brīdinājuma mainīt šos noteikumus un nosacījumus. Lietotājiem ir regulāri jāpārbauda spēkā esošie Noteikumi un attiecīgi jāpielāgo sava Satura izmantošana. Turpmāka Satura lietošana pēc tam, kad ir stājušies spēkā grozītie Noteikumi, tiek uzskatīta par grozījumu pieņemšanu.

Tiesiskās aizsardzības līdzekļi un sankcijas

Tiesiskās aizsardzības līdzekļi

Aģentūra vai tās licences devēji var pieprasīt, lai lietotāji, kas pārkāpj šos Noteikumus vai neatļauti izmanto Saturu, pārtrauc un atturas no šādām pārkāpuma darbībām. Šī prasība pastāv neatkarīgi no turpmākām prasībām par zaudējumu atlīdzināšanu vai citiem tiesiskās aizsardzības līdzekļiem.

Prasības par zaudējumu atlīdzināšanu

Lietotāji ir atbildīgi par visiem zaudējumiem, kas Aģentūrai vai tās licences devējiem radušies šajos Noteikumos noteikto pienākumu pārkāpšanas vai neatļautas Satura izmantošanas rezultātā. Aģentūra vai tās licences devēji var pieprasīt no lietotājiem atlīdzināt zaudējumus, kas sedz faktiski radušos zaudējumus vai negūto peļņu.

Līgumsodi

Aģentūra līgumu vai vienošanos ar lietotājiem ietvaros var paredzēt līgumsodus par šo noteikumu un nosacījumu pārkāpšanu vai neatļautu satura izmantošanu. Līgumsoda apmēru nosaka katrā gadījumā atsevišķi, un tas var būt atkarīgs no pārkāpuma pakāpes un nodarītā kaitējuma.

Nobeiguma noteikumi

Atcelšanas klauzula

Ja kāds no šo noteikumu un nosacījumu noteikumiem ir vai kļūst spēkā neesošs vai neizpildāms, tas neietekmē pārējo noteikumu spēkā esamību. Nederīgā vai neizpildāmā noteikuma vietā tiek uzskatīts, ka ir panākta vienošanās par tādu derīgu un izpildāmu noteikumu, kas pēc iespējas tuvāk atbilst nederīgā vai neizpildāmā noteikuma nozīmei un mērķim.

Piemērojamie tiesību akti

Šos Noteikumus un nosacījumus reglamentē un interpretē saskaņā ar tās valsts tiesību aktiem, kurā atrodas Aģentūras juridiskā adrese, izņemot tās tiesību kolīziju normas un ANO Konvenciju par starptautiskajiem preču pirkuma-pārdevuma līgumiem.

Jurisdikcijas vieta

Jebkuri strīdi, kas izriet no šiem Noteikumiem vai saistībā ar tiem vai Satura izmantošanu, ir pakļauti vienīgi tiesas jurisdikcijai Aģentūras juridiskās adreses atrašanās vietā, ja vien obligātajos tiesību aktos nav noteikts citādi.

Nosacījumu valoda

Šie noteikumi un nosacījumi ir sastādīti vācu valodā. Ja noteikumi ir tulkoti citās valodās, pretrunu vai interpretācijas jautājumu gadījumā noteicošā ir vācu valodas versija.