Please enter a search term:

Lietošanas noteikumi - Juridiskais paziņojums

Autortiesības

Šīs vietnes saturu aizsargā autortiesības. Uz tekstiem, attēliem, grafikas, skaņas, video un animācijas failiem, kā arī to izkārtojumu šajā tīmekļa vietnē attiecas autortiesības un citi intelektuālā īpašuma aizsardzības likumi. Tos nedrīkst kopēt, mainīt vai izmantot citās tīmekļa vietnēs ne komerciālos nolūkos, ne izplatīšanai. Izņēmums ir attēli vai grafikas, kas ir skaidri paredzēti šim nolūkam.

Preču zīmes

Ja vien nav norādīts citādi, visas MPROFI interneta lapās minētās preču zīmes ir MPROFI juridiski aizsargātas preču zīmes, tostarp visas MPROFI galvenās preču zīmes, kā arī MPROFI un tās meitasuzņēmumu logotipi un emblēmas.

Garantija

MPROFI neuzņemas nekādu atbildību vai garantiju par informācijas aktualitāti, pareizību un pilnīgumu. Mēs sniedzam informāciju bez jebkādiem tiešiem vai netiešiem apliecinājumiem vai garantijām. Tāpat tiek izslēgtas visas netiešās garantijas attiecībā uz komerciālo piemērotību un piemērotību konkrētam mērķim.

Uzņēmums MPROFI AG nav atbildīgs par to tīmekļa vietņu saturu, uz kurām šī tīmekļa vietne tieši vai netieši norāda.

MPROFI AG patur tiesības veikt izmaiņas vai papildinājumus sniegtajā informācijā bez iepriekšēja brīdinājuma.

MPROFI AG nav atbildīga par jebkādiem tiešiem vai netiešiem zaudējumiem, tostarp peļņas zaudējumiem, kas radušies no šajā tīmekļa vietnē sniegtās informācijas vai citādi saistīti ar to.

Paziņojumi tīmekļa vietnē

Mūsu tīmekļa vietnē jūs atradīsiet arī uz nākotni vērstus paziņojumus, kas balstīti uz MPROFI vadības pārliecību. Šādi apgalvojumi atspoguļo MPROFI viedokli par nākotnes notikumiem to sagatavošanas brīdī, un tie ir pakļauti riskiem un nenoteiktībai. Daudzi faktori var izraisīt to, ka faktiskie rezultāti būtiski atšķiras no šeit prognozētajiem. Šādi faktori cita starpā ietver izmaiņas vispārējos ekonomiskajos un uzņēmējdarbības apstākļos, valūtas maiņas kursu un procentu likmju izmaiņas, kā arī izmaiņas uzņēmējdarbības stratēģijā. MPROFI atsakās no jebkāda nodoma vai pienākuma atjaunināt šos uz nākotni vērstos paziņojumus.

Licencēšanas tiesības

MPROFI vēlas jums piedāvāt inovatīvu un informatīvu interneta programmu. Lūdzu, ņemiet vērā, ka MPROFI ir jāaizsargā savs intelektuālais īpašums, tostarp patenti, preču zīmes un autortiesības, un ka šīs interneta lapas nepiešķir nekādas licences tiesības uz MPROFI intelektuālo īpašumu.

Attēlu tiesības

Citi © adobe stock / aboutpixel / pixelio / shutterstock/ iStock